Zvláštní nabídka
SPECIAL OFFER - CS
Váš košík je prázdný.
Proč si neprohlédnout naše nové položky?

Obchodní podmínky

Vítejte v Internetovém obchodě "Staré pohlednice". Užíváním těchto Stránek vyjadřujete souhlas s následujícími pravidly, podmínkami a dalšími  směrnicemi a předpisy, které Vám mohou být příležitostně předloženy. Tyto Obchodní podmínky mohou být kdykoliv jednostranně změněny a aktuální verze je vždy k dispozici na těchto Stránkách. K prohlížení obsahu Stránek nemusíte být plnoletí, nicméně registraci a nákup smíte provést pouze, jste-li starší 18 let.

Registrace

K plnému využití těchto Stránek je nezbytná Registrace. Když se zaregistrujete, můžete být požádán(a) o prokázání totožnosti, upřesnění kontaktních údajů a nebo o sdělení dalších informací nezbytných k poskytnutí služby. Jste osobně zodpovědný za správnost informací, udržováním důvěrnosti Vašich přístupových údajů a všech aktivit na Aukčních Stránkách, které vykonáte pod Vaším uživatelským účtem.

Registrací na těchto Stránkách se zavazujete ke zodpovědnosti za Vaše aktivity a veškerý obsah, který můžete vytvářet, přenášet a/nebo zobrazovat použitím těchto Stránek a na všechny důsledky z těchto aktivit vyplývající. Souhlasíte, že budete používat Stránky pouze legálním způsobem, pro legální účely a v souladu s Obchodními podmínkami.

Registrací na těchto Stránkách potvrzujete, že veškeré informace a údaje, které poskytujete za účelem Registrace, nebo které poskytnete za účelem ověření totožnosti, jsou platná a pravdivá.
Všechny výše zmíněné údaje, které poskytnete při Registraci, budou považována jako taková za platná, až do okamžiku vzniku pochybností, ve kterém případě bude Správce nucen ověřit jejich platnost.
Všechny nesprávné Registrace na těchto Stránkách budou Správcem přezkoumány, aby se umožnilo správné fungování Stránek, a na základě Správcova rozhodnutí mohou být nesprávné Registrace bez náhrady zrušeny.  
Při Registrování lze uvést dvě adresy. Poskytnuté jedné adresy je povinné, zatímco uvedení druhé adresy je dobrovolné, a tato adresa bude sloužit jako zasílací nebo fakturační, pokud tato nesouhlasí  s první uvedenou adresou.
V sekci "Vše o nákupu" naleznete podrobný návod k použití těchto Stránek. 
Chcete-li nahlásit libovolnou aktivitu nebo obsah, který porušuje Obchodní podmínky, kontaktujte, prosím, Správce prostřednictvím kontaktního formuláře.   

Registrací na těchto Stránkách souhlasíte s tím, že každý případ neoprávněného zneužití Vašich přístupových údajů a/nebo jiné porušení zabezbečení související s těmito Stránkami bezodkladně oznámíte Správci. Stránky se zříkají jakékoliv zodpovědnosti za případné ztráty nebo škody způsobené Vaším opomenutím, zadáním nesprávných údajů a nebo v případě nedostatečného zabezpečení Vašich přístupových údajů.

 


Vyhrazená práva internetového obchodu "Staré pohlednice" 

Registrací na Stránkách internetového obchodu Staré pohlednice vyjadřujete souhlas s tím, že tyto Stránky obsahují soukromé a důvěrné informace, které jsou chráněny platným Zákonem o ochraně duševního vlastnictví. Podmínky užití těchto Stránek zajišťují osobní, nepřenositelná a nevýhradná práva a licence k využití obsahu těchto Stránek za podmínky, že nebudete vytvářet kopie, modifikace ani odvozená díla, nepoužijete reverse-engineering ani jiný způsob k získání zdrojových kódů, nebudete prodávat, dávat, pronajímat ani jiným způsobem předávat žádná práva k Software, nebo toto umožníte třetí osobě, pokud to zákon nestanoví jinak. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem modifikovat software, ani nebudete využívat modifikované verze software, zejména ne pro neautorizovaný přístup ke Stránkám. Dále souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem odstraňovat, omezovat, poškozovat nebo modifikovat autorská práva, obchodní známky a/nebo další označení vlastnických práv Obchodu Staré Pohlednice nebo kohokoliv jiného, která byla přidána, jsou obsažena v a nebo mohou být dosažena pomocí Software. Berete an vědomí a souhlasíte s tím, že třetí strany, včetně ostatních uživatelů Stránek, mohou mít práva, vlastnictví a/nebo zájmy v Obsahu nebo prostřednictvím Obsahu těchto Stránek a nebo prezentovaná pomocí Obsahu hostovaného na těchto Stránkách a že tento Obsah může být chráněným duševním vlastnictvím a dalšími zákony, včetně ale nikoliv výlučně, zákony definující autorská práva.

Stránky Obchodu Staré pohlednice si vyhrazují právo pronajímat prostor těchto Stránek třetím stranám. Reklamní a další zprávy a veškerý materiál je výlučnou zodpovědností osoby, která ho původně poskytla.

Obchod Staré pohlednice si vyhrazuje právo na veškeré informace o Kupujících a Prodejcích a tyto informace nebude zveřejňovat ani poskytovat třetím stranám.

Všeobecné informace

Registrací na těchto Stránkách souhlasíte a akceptujete, že tyto Stránky nezaručují

  1. vhodnost pro Vaše potřeby
  2. neomezený, včasný a nebo bezproblémový přístup ke Stránkám
  3. poskytnutí správných a přesných údajů vyplývajících z použití těchto Stránek, které by vyhovovaly Vašemu očekávání, s výjimkou těch, které explicitně zaručují Obchodní podmínky s ohledem na kvalitu produktů, služeb, informací nebo jiného obsahu objednaného od nebo poskytnutého Obchodem Staré pohlednice
  4. opravu nebo nápravu chyb v software

Veškerý obsah, který si stáhnete nebo jiným způsobem získáte při používání Stránek, získáváte na vlastní riziko a budete osobně zodpovědný za libovolné škody způsobené Vašemu počítači nebo iným zařízením, stejně jako škody způsobené ztrátou dat způsobenou Obsahem. Žádná rada ani informace poskytnutá těmito Stránkami, ať už ústně nebo písemně, nezaručuje nic nad rámec těchto Obchodních podmínek.

Výslovně souhlasíte s tím a potvrzujete, že Stránky obchodu Staré pohlednice nebudete považovat zodpovědné za libovolnou přímou, nepřímou, náhodnou, jedinečnou nebo následnou škodu, včetně (ale nikoliv výhradně) ztrátu zisku, škodu na Vašem zdraví nebo na zdraví druhých, dobré jméno nebo další nárokovatelné škody, související s

  1. užitím nebo nemožností užití těchto Stránek,
  2. náklady na náhradu zboží a služeb vzniklé v souvislosti s libovonlým zbožím, daty, informaci nebo službami, doručenými zprávami a nebo tranakcemi provedenými v rámci těchto Stránek,
  3. neautorizovaným užitím nebo pozměňováním transakcí a nebo dat,
  4. prohlášeními nebo konáním třetích stran na těchto Stránkách

Děkujeme Vám,

Obchod Staré pohlednice